Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczania darmowych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu

Podstawa prawna Ustawa z 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn.zm.)

 

 1. Wypożyczanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych odbywa się na początku roku szkolnego - najpóźniej do dnia 7 września danego roku szkolnego.1a. Podręczniki użytkowane są przez okres 3 lat.

  1a. Podręczniki użytkowane są przez okres 3 lat.

 2. Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Należy je zwrócić tydzień przed uroczystym zakończeniem danego roku szkolnego.
 3. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 4. Podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe pobiera z biblioteki wychowawca klasy a następnie rozdaje je uczniom.
 5. Wypożyczenie podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych jest bezpłatne.
  5 a. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku ich zwrotu.
 6. Na pierwszym spotkaniu klasowym wychowawca zapoznaje rodziców/prawnych opiekunów z Regulaminem wypożyczania podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
 7. Rodzic/prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych,
  a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy (w terminie 3 dni od daty pobrania materiałów).
 8. Podręczniki są własnością szkoły, uczniowie mają obowiązek je szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
  8a. Każdy podręcznik należy najpierw obłożyć a potem podpisać imieniem
  i nazwiskiem dziecka korzystającego z danego podręcznika w taką okładkę, aby można było ją zdjąć bez uszkodzenia oryginalnej okładki podręcznika.
 9. W podręczniku nie wolno niczego pisać ani zaznaczać.
 10. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki. 
 11. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia podręcznika odpowiada rodzic/prawny opiekun.
 12. Nie zwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.
 13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej, rodzic zobowiązany jest do ich odkupienia
  zgodnie z cenami aktualnie obowiązującymi w wydawnictwie.
 14. Przez uszkodzenie lub zniszczenie należy rozumieć:
  brak stron, uszkodzenie oryginalnej okładki podręcznika, poplamienie, zalanie, zdeformowanie. W przypadkach rozbieżności oceny należy dokonać porównania zniszczonego egzemplarza z innymi podręcznikami uczniów z danej klasy.
 15. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić wychowawcy lub do biblioteki.
 16. Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów cyklicznie sprawdzają stan podręczników. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń nie wynikających ze zwykłego użytkowania wychowawca zobowiązany jest poinformować rodziców/prawnych opiekunów.
 17. Podręczniki w klasach IV-VI SP I-III Gim zwracane są po uprzednim sprawdzeniu ich stanu przez nauczyciela prowadzącego przedmiot.
 18. Zwrot podręczników odbywa się za pośrednictwem wychowawcy klasy.

 

Regulamin opracowała:
Ewa Stępniewska-nauczyciel bibliotekarz
W Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II
z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu

Data dodania: 2018-05-28 13:29:00
Data edycji: 2018-05-28 13:31:43
Ilość wyświetleń: 296

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button