Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

RODO

 • Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu przy ul. Młodzieżowej 15, tel: 46 837 73 87, mail: sp7lowicz@interia.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu możliwy jest pod adresem email (adres email): aleksandra@eduodo.pl
 3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w  o   ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia
  7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Warszawie.
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 
 7. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Administrator danych

Data dodania: 2019-05-21 13:34:55
Data edycji: 2020-01-10 10:22:01
Ilość wyświetleń: 335

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button