Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Próbny egzamin ósmoklasisty

 

Harmonogram przeprowadzenia testu diagnostycznego

 

Przedmiot

Test diagnostyczny

Język polski

17 marca (środa, godz. 9:00)

Matematyka

18 marca (czwartek, godz. 9:00)

Język angielski

19 marca (piątek, godz. 9:00)

 

Klasa 8a przychodzi do szkoły na godzinę 8.45 i wchodzi do sali gimnastycznej wejściem od  strony boiska, a klasa 8b przychodzi na godzinę 8.40 i wchodzi do szkoły wejściem z sektora C.

Nie obowiązuje strój galowy, proszę się ciepło ubrać.

W dniach przeprowadzania egzaminu próbnego klasy ósme nie mają zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów.

 

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19 obowiązujące podczas próbnego egzaminu ósmoklasisty

w dniach 17 – 19 marca 2021 r.

 

  1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu próbnego

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną, lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki.

1.6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (mała plastikowa butelka z wodą niegazowaną).

1.7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

 

  1. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Po wejściu do szkoły oraz przed wejściem do sali egzaminacyjnej należy zdezynfekować dłonie.

2.3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową).

2.4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.5.     Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

2.6.     Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Data dodania: 2021-03-12 17:04:52
Data edycji: 2021-03-14 21:02:40
Ilość wyświetleń: 407

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankieta PROGRAM dla szkół 2019/20

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej