Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin pracy szkoły w czasie pandemii COVID-19

Regulamin pracy szkoły w czasie pandemii COVID-19

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2021/2022

  

Na podstawie przepisów:

 

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.
 • Statutu Szkoły.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły, w roku szkolnym 2021/2022 wprowadza się szczegółowe rozwiązania organizacyjne, które pozwolą natychmiast zareagować na pojawienie się niebezpieczeństwa zachorowań na COVID-19 oraz na sprawne dostosowanie sposobu nauki do aktualnej sytuacji epidemicznej z jednoczesnym zachowaniem ciągłości funkcjonowania szkoły.

 

Organizacja pracy w szkole

 

 Uczniowie

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej  oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Mierzenie temperatury uczniom odbywa się wyłącznie w przypadku zauważenia przez nauczyciela objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Mierzenie należy wykonać bezdotykowo (stacja mierzenia temperatury).
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Uczniowie przychodzą na lekcje nie wcześniej niż 15 minut przed ich rozpoczęciem i zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego (1,5 m.) Wszyscy mają możliwość skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 5. Uczniowie klas I-III korzystają z bocznego wejścia ewakuacyjnego, zmieniają obuwie i odzież w sektorze A i udają się do sali lekcyjnej.
 6. Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej przychodzą najwcześniej o godz. 7.30, zostawiają obuwie i odzież w sektorze A i udają się do świetlicy.
 7. Uczniowie klas IV-VIII korzystają z bocznych wejść ewakuacyjnych.
 8. Wyznacza się, w miarę możliwości, stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowany jest dany oddział.
 9. Przerwy lekcyjne wszyscy uczniowie spędzają, w miarę możliwości, na świeżym powietrzu, ewentualnie w wyznaczonych sektorach. Dziecko powinno być przygotowane przez rodzica na wyjście na świeże powietrze każdego dnia (ubiór adekwatny do warunków pogodowych).
 10. Uczniowie zobowiązani są do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Uczniowie korzystają w szkole tylko z własnych posiłków i napojów.
 12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, w szczególności z niepełnosprawnością.
 13. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego.
 14. Na terenie szkoły w czasie lekcji i zajęć nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek ochronnych.
 15. Noszenie maseczek obowiązuje w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych (korytarze, toalety), jeśli nie można zachować dystansu.
 16. Przy sprzyjających warunkach pogodowych dzieci realizują zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować  dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 17. W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów objawów infekcji (w szczególności temperatura powyżej 38 stopni C, kaszel i duszności) należy:

- poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych ucznia;

- zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania go ze szkoły; (rekomendowany własny środek transportu).

 Rodzice

 1. Rodzic proszony jest o udostępnienie szkole dodatkowych numerów telefonów do szybkiego kontaktu ze wskazanymi osobami, które bezzwłocznie mogłyby przejąć opiekę nad dzieckiem z objawami infekcji (np. dziadkowie lub inni bliscy).
 2. Rodzic ma obowiązek poinformować szkołę o potwierdzonym zachorowaniu dziecka lub członka rodziny na COVID-19, a także o wyzdrowieniu, o przebywaniu na kwarantannie, objęciu izolacją lub dozorem epidemiologicznym – szczegółowe wytyczne zawiera załącznik nr 1
 3. Rodzic zobowiązany jest do zapewnienia dziecku osłony ust i nosa (maseczka).

 

Nauczyciele

 1. Wychowawcy/nauczyciele informują uczniów i rodziców o obowiązujących w szkole zasadach bezpieczeństwa i higieny, w tym procedurze szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu przez rodzica.
 2. Nauczyciele przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
 3. Rekomenduje się noszenie maseczek w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych (pokój nauczycielski, korytarze, toalety).

 Nauczyciele i pracownicy szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Wszyscy nauczyciele i pracownicy wchodzą do szkoły głównym wejściem.

Dodatkowe zalecenia higieniczne

 1. Osobom wchodzącym do szkoły zaleca się dezynfekowanie dłoni oraz zakrywanie ust
  i nosa.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 3. Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne i części wspólne, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie zajęć, podczas przerw. Powierzchnie dezynfekowane zaraz po zakończeniu zajęć przez odział w danym pomieszczeniu.
 4. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 5. W holu głównym znajduje się bezdotykowa stacja pomiaru temperatury, z której można korzystać w przypadku podejrzewania infekcji.

ZAŁĄCZNIK NR 1

 Procedura szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu przez rodzica

 

 1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora szkoły drogą telefoniczną o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 2. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora szkoły o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia.
 3. Rodzic/opiekun prawny ucznia, który zauważy u dziecka objawy infekcji, niebędące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny poinformować wychowawcę klasy.
 4. Rodzic/opiekun prawny informuje telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny o wyzdrowieniu dziecka wychowawcę klasy.

 

Data dodania: 2020-08-31 16:34:46
Data edycji: 2021-09-28 16:26:46
Ilość wyświetleń: 1100

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej